18 december 2022

Privacy beleid


Versie 14 januari 2024. Deze applicatie verzamelt sommige persoonsgegevens van haar gebruikers.

Eigenaar en Gegevensbeheerder
Orion Software

Handelsnaam van Roda Holding B.V.
Stationsweg 43
7941 HC Meppel

Nederland

Volledige details over elk type verzamelde persoonsgegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die worden weergegeven voordat de gegevensverzameling plaatsvindt. Persoonsgegevens kunnen vrijwillig worden verstrekt door de gebruiker, of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze applicatie. Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze applicatie gevraagde gegevens verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het onmogelijk maken voor deze applicatie om haar diensten te leveren. In gevallen waarin deze applicatie specifiek aangeeft dat sommige gegevens niet verplicht zijn, zijn gebruikers vrij om deze gegevens niet te communiceren zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de dienst. Gebruikers die onzeker zijn over welke persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de eigenaar. Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze applicatie of door de eigenaren van diensten van derden die door deze applicatie worden gebruikt, dient het doel van het leveren van de door de gebruiker vereiste dienst, naast andere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid worden beschreven, indien beschikbaar.

Soorten verzamelde gegevens
Onder de soorten persoonsgegevens die deze applicatie verzamelt, door zichzelf of via derden, zijn er: Toestemming voor contacten; Toestemming voor camera; Toestemming voor microfoon; Toestemming voor sociale media-accounts; Toestemming voor benaderende locatie (continu); Cookies; Gebruiksgegevens; e-mailadres; wachtwoord; unieke apparaatidentificatoren voor reclame (Google Adverteerder ID of IDFA, bijvoorbeeld).

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens van derden die via deze applicatie zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij de toestemming van de derde partij hebben om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens
Methoden van verwerking De eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de gegevens te voorkomen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-geschikte hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt gerelateerd zijn aan de aangegeven doeleinden. Naast de eigenaar kunnen de gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten personen die betrokken zijn bij de werking van deze applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postbodes, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) aangesteld, indien nodig, als Gegevensverwerkers door de eigenaar. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan op elk moment worden opgevraagd bij de eigenaar.

Juridische basis van verwerking
De eigenaar mag persoonsgegevens van gebruikers verwerken als een van de volgende van toepassing is:

• Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder sommige wetgevingen mag de eigenaar persoonsgegevens verwerken totdat de gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder te hoeven vertrouwen op toestemming of een van de volgende juridische grondslagen. Dit is echter niet van toepassing, wanneer de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese gegevensbeschermingswet;

• verstrekking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;

• verwerking is noodzakelijk voor naleving van een wettelijke verplichting waaraan de eigenaar is onderworpen;

• verwerking is gerelateerd aan een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of in de uitoefening van het officiële gezag dat aan de eigenaar is verleend;

• verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen nagestreefd door de eigenaar of door een derde partij.

In elk geval zal de eigenaar graag helpen om de specifieke juridische basis die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

Plaats
De gegevens worden verwerkt in de operationele kantoren van de eigenaar en op alle andere plaatsen waar de betrokken partijen bij de verwerking zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van de gebruiker kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat de gegevens van de gebruiker naar een ander land dan het hunne worden overgebracht. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers het gedeelte controleren met details over de verwerking van persoonsgegevens. Gebruikers hebben ook het recht om te leren over de juridische basis van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die wordt beheerst door het openbaar internationaal recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die door de eigenaar zijn genomen om hun gegevens te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te controleren of contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie die in de contactsectie wordt verstrekt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom:

· Persoonsgegevens verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard tot het contract volledig is uitgevoerd.

· Persoonsgegevens verzameld voor de doeleinden van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar mag Persoonsgegevens voor een langere periode bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet is ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit vereist is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn verstrijkt, moeten Persoonsgegevens worden verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op correctie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Doelen van verwerking
De gegevens betreffende de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Dienst te leveren, te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, te reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) te beschermen, kwaadaardige of frauduleuze activiteiten op te sporen, evenals het volgende: Apparaatmachtigingen voor toegang tot Persoonsgegevens, Analytics, Registratie en authenticatie, Toegang tot accounts van derden, Registratie en authenticatie rechtstreeks verstrekt door deze Applicatie en Reclame. Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker verwijzen naar de sectie “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens”.

Apparaatmachtigingen voor toegang tot Persoonsgegevens
Afhankelijk van het specifieke apparaat van de Gebruiker, kan deze Applicatie bepaalde machtigingen aanvragen die het mogelijk maken toegang te krijgen tot de apparaatgegevens van de Gebruiker zoals hieronder beschreven.

Standaard moeten deze machtigingen worden verleend door de Gebruiker voordat de respectievelijke informatie kan worden geraadpleegd. Zodra de toestemming is gegeven, kan deze op elk moment door de Gebruiker worden ingetrokken. Om deze machtigingen in te trekken, kunnen Gebruikers verwijzen naar de apparaatinstellingen of contact opnemen met de Eigenaar voor ondersteuning op de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. De exacte procedure voor het beheren van app-machtigingen kan afhankelijk zijn van het apparaat en de software van de Gebruiker. Let op dat het intrekken van dergelijke machtigingen de juiste werking van deze Applicatie kan beïnvloeden. Als de Gebruiker een van de hieronder vermelde machtigingen verleent, kunnen de respectievelijke Persoonsgegevens worden verwerkt (d.w.z. toegankelijk, gewijzigd of verwijderd) door deze Applicatie.

· Cameratoestemming: Gebruikt voor het openen van de camera of het vastleggen van afbeeldingen en video van het apparaat.

· Contactentoestemming: Gebruikt voor het openen van contacten en profielen op het apparaat van de Gebruiker, inclusief het wijzigen van vermeldingen.

· Microfoontoestemming: Maakt het mogelijk om microfoongeluid van het apparaat van de Gebruiker te openen en op te nemen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

· Toegang tot accounts van derden

· Apparaatmachtigingen voor toegang tot Persoonsgegevens

· Registratie en authenticatie

· Registratie en authenticatie rechtstreeks verstrekt door deze Applicatie

Rechten van Gebruikers
Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

In het bijzonder hebben Gebruikers het recht om het volgende te doen:

• Hun toestemming op elk moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om toestemming in te trekken waar zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.

• Bezwaar maken tegen de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere juridische basis dan toestemming. Verdere details worden verstrekt in de speciale sectie hieronder.

• Toegang tot hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht te weten of Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, en openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking.

• Verificatie en rectificatie zoeken. Gebruikers hebben het recht de nauwkeurigheid van hun Gegevens te verifiëren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren.

• Beperking van de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar hun Gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan om ze op te slaan.

• Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben het recht, onder bepaalde omstandigheden, om de verwijdering van hun Gegevens door de Eigenaar te verkrijgen.

Aanvullende informatie over gegevensverzameling en -verwerking
Naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze Applicatie de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over specifieke Diensten of de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens. Voor operationele en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en diensten van derden bestanden verzamelen die interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogs) en andere Persoonsgegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel gebruiken. Deze Applicatie ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken. Om te bepalen of een van de door deze Applicatie gebruikte diensten van derden “Do Not Track”-verzoeken respecteert, lees hun privacybeleid. De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers op deze pagina en mogelijk binnen deze Applicatie en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – een kennisgeving aan Gebruikers te sturen via alle beschikbare contactgegevens van de Eigenaar. Het wordt sterk aanbevolen deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging die onderaan staat vermeld. Mochten de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de Gebruiker, dan zal de Eigenaar nieuwe toestemming van de Gebruiker verzamelen, indien vereist.